.

תוכנית שה/ מק/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ מק/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.איחוד מגרשים, על מנת לאפשר בניית בנין בתפר שבין
המגרשים הקיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שהם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6854חלק32-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1999תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4740. שנה עברית: התשנט .