.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 2/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: אל/ מק/ 195/ 2/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.לאפשר תוספת של 8 יח"ד, 104 יח"ד במקום 96, ללא
שינוי בזכויות הבניה.
2.לאפשר הגבהת גובה הבנין כפי שמסומן בתשריט,
עבור חדר מעלית, עד גובה 19.88 + במקום 16.00
+ מעל לכניסה הקובעת לבנין.
3.תוספת קומה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
אלעד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5458חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי