.

תוכנית אל/ 195/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: אל/ 195/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת מספר יחידות הדיור סה"כ תוספת 36 יח"ד .
ב. הגדלת תכסית בניה מירבית.
ג. שינוי בקו הבנין.
ד. תוספת שטחי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: _______________
אלעד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4060חלק46-4831-34, 49-50, 58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. עמוד: 376. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1999תאריך פרסום: 23/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4826. עמוד: 1465. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
קבלת תכנית22/04/1999