.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ ו
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.מגרש מס' 1000 (חלקה 39)
1.1.התרת הקמת 2 קומות מרתף.
1.2.התרת הקמת קומות מרתף עד גבולות המגרש בקו בנין
צדדי וכן בקו בנין קדמי בחזית הדרומית (קו
בנין - 0 מ').
2.במגרש מס' 1001 (חלקה 37)
2.1.שינוי בקוי הבנין בקומת המרתף בלבד לפי הפירוט
הבא:
בקו בנין קדמי לדרום - 0 מ'.
בקו בנין קדמי למזרח - 0 מ'.
בקו בנין קדמי לצפון - 3 מ'.
2.2.שינוי בגובה המירבי של המבנה מ-12 מ' ל-17 מ'.
3.שינוי בגובה מרתף ל-2.50 מ' במקום 2.20 מ'.
4.התפלגות זכויות הבניה בין הקומות יהיו בהתאם
לתכנית הבינוי ובסמכות הועדה המקומית.
5.הבלטת סוכך לקו בנין קדמי 3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: �______________

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5456חלק39
5457חלק37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2002תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. עמוד: 623. שנה עברית: התשסג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/04/1999