.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 2/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: אל/ מק/ 195/ 2/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במספר יחידות הדיור בתחום התכנית מ-108
יח"ד לסה"כ של 126 יח"ד.
ב. שינוי קוי בנין עפ"י הקוים המוצעים בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
אלעד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4060חלק30-36
5459חלק10-17