1. יצירת מסגרת תיכנונית להרחבת רצועת המקרקעין למסילת ברזל בקטע קריות -

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: 1. יצירת מסגרת תיכנונית להרחבת רצועת המקרקעין למסילת ברזל בקטע קריות -
מספר: 05/ 26
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תיכנונית להרחבת רצועת המקרקעין למסילת ברזל בקטע קריות - נהריה, על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע המסילה.
2. לייעד רצועת מקרקעים למסילת ברזל בקו הרכבת קריות - נהריה, ולתחנות איסוף נוסעים והורדתם.
3. לשנות ייעוד משטח לקרקע חקלאית, דרך, מגורים, תעשיה, שצ"פ, נופש, שמורת טבע, או כל ייעוד אחר, לשטח למסילת ברזל, שיקום המסילה הקיימת ושיפורים גיאומטריים, תחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם, מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית.
4. לקבוע הוראות לקויי בנין.
5. לאפשר התווית דרכי/שבילי שרות בתחום התוכנית להחזקת מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שיידרש להפעלת ותחזוקת המסילה.
6. לייעד שטחים בתחום התוכנית להסדרת ניקוז לטיפל ושיקום נופי ולפתרונות אקוסטיים.
7. לקבוע הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת כולל אמצעי הזנה (תחנות השנאה), מערכות מגע עילי מתקני שו"ב (שליטה טובקרה) לחשמול, ותקשורת ולאיתות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12042הרחבת רצועה למס"ב חיפה נהריה בקטע קריות נהריהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200417102/07/2006