1. שינוי בקווי בנין ותוספת אחוזי בניה, כחל

תוכנית גע/ מק/ 070

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: 1. שינוי בקווי בנין ותוספת אחוזי בניה, כחל
מספר: גע/ מק/ 070
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בנין צידי ואחורי ולגיטימציה למצב קיים.
2. תוספת לאחוזי הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכחל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13593חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4292תוכנית מפורטת מושב כחלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2005תאריך פרסום: 10/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5396. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2004תאריך פרסום: 09/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5271. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003