20 מגרשים - מושב גבעתי

תוכנית 8/ 03/ 126/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: 20 מגרשים - מושב גבעתי
מספר: 8/ 03/ 126/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול 12 מגרשי מגורים א' באזור מרכז המושב
ע''י הגדלת האזור למבני ומוסדות ציבור
יצירת מסגרת תכנונית להקמנת 20 מגרשי מגורים א'
שטח ציבורי פתוח ודרך גישה.
הקמת אזור לפסולת.
כמו כן קביעת זכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשי ם בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד ממגרוים א' (מגרש מס' 154-160, 163, 164, 166, 168, 170
לאזור למבנים ומוסדות ציבור (תא שטח מס' 44).
ג. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור למבנים ומוסדות ציבור
(תאי שטח מס' 44).
ד. שינוי יעוד מקרקע חקלאית (מגרש 122 וחלק ממגרש 123)
למגורים א' (תאי שטח מס' 189-196, 170, 168, 166, 164, 163, 154-160)
ל- 220 מ''ר ליח''ד, מתוכן 180 המהווים שטח עיקרי.
ו. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהגבעתי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2533חלק2-19
2534חלק2-13
2535חלק2-25, 30-31
2536חלק2-37
2537חלק2-91, 105-108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 126/ 2מרכז מושב גבעתיישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
קבלת תכנית15/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2007