3 מגרשי מגורים בשכ' 11 - כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 387/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: 3 מגרשי מגורים בשכ' 11 - כסייפה
מספר: 7/ 03/ 387/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת 3 מגרשים למגורים א' עם חזית מסחרית -
בשני מגרשים 4 יח''ד בשני מבנים (עם חניה אחת)
ובמגרש השלישי 3 יח''ד בשני מבנים, סה''כ 11 יח''ד - במקום שצ''פ.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע משטח ציבורי פתוח ומדרך לאזור מגורים א'.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100073חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 387שכונה 11 - כסייפהשינוי
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
קבלת תכנית25/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2009