ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים

מס' 2004030 מתאריך 15/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהימ/ 04/ 106/ 1התנגדות לתכנית
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 108/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
מטה יהודה, גבעת ישעיהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 113/ 1בקשה לתוספת בניה לבית קיים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 115/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 116/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 117/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 120/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 129/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים