ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים

מס' 2004033 מתאריך 06/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, מסלת ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 128/ 1בקשה לגידור שטח לשימוש כמשתלה
ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 131/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 133/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 134/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 135/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 136/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 162/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים