ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים

מס' 2005023 מתאריך 24/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 05/ 002/ 1התנגדות לבניית מחסנים למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 05/ 076/ 1דחיית תביעה לפיצויים
מטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 082/ 1בקשה להקמת אנטנה תקשורת
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 05/ 092/ 1בקשה לתוספת בניה למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 05/ 093/ 1התנגדות לבניית מרפסת למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 05/ 104/ 1התנגדות לבניית מרפסת למגורים