ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים

מס' 2006004 מתאריך 15/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכניתמק/ 4748/ יבביטול בינוי מאושר במגרש 68, הגדלת מס' קומות, שינוי העמדת בנינים, רמת רחל27/12/2006
מטה יהודה, צובהתוכניתמק/ מי/ 230/ האיחוד וחלוקה בסמכות מקומית, החלפת א"ת עם אזור מבני משק, קיבוץ צובה02/07/2006
בית שמשתוכניתמק/ בש/ 835/ יבחלוקת המתחם ל- 4 מגרשים עם קווי בנין חדשים שכ' א' רמת בית שמש
ירושליםתוכניתמק/ 11150שינוי קוי בנין מאושרים ושינוי בהוראות בינוי, הגדלת מס' יח"ד ל- 4, בית חנינא17/12/2006
ירושליםתוכניתמק/ 11182שינוי קוי בנין קביעת הוראות איחוד וחלוקה, , 3 יח"ד, גבעת שאול, חיים ויטאל02/07/2006
ירושליםתוכניתמק/ 10357תוכנית מק/ 1035726/03/2007
ירושליםתוכניתמק/ 9381התרת שינוי בקו צפוני, לבנין שבתחום חלקה 7 בגוש 30081, עד אשר תבוצע, גאולה, חגי18/08/2009
תוכניתמק/ 10831שינוי בקווי הבניין ללא שינוי בזכויות בניה מאושרות, בוכרים, רבנו גרשום 12
ירושליםתוכניתמק/ 4687/ אשינוי מאזור מגורים 5 מיוחד לדרך חדשה לשם הרחבת דרך, בית הכרם, זוטא 431/10/2007
הראל, מבשרת ציוןתוכניתמק/ הל/ 294חלוקה בהסכמת הבעלים של מגרש 29 א' לשני מגרשים, מבשרת ציון א', האפרסק 1428/02/2007
בית שמשתוכניתמק/ בש/ 104/ זשינוי קוי בנין וקביעת תנאים למתן היתר בניה - רח' סמדר - בית שמש12/09/2006
מטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמק/ מי/ 519/ ב/ 1שינוי מערכת הדרכים באמצעות החלפת שטחים, מושב כפר אוריה13/08/2006