ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2006012 מתאריך 26/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5350שינוי במערך יעודי הקרקע - הקמת בנייני מגורים חדשים ומרכז מסחרי - שכ' עיר גנים31/07/2008
ירושליםנושאמחוז-ירושלים(1)נושאים כללים
מטה יהודה, ישעי, צלפון, צרעהתוכניתמי/ 989קביעת:גבולות, הוראות לפעילויות מותרות, מוקדי תיירות ועוד.יערות צרעה-צלפון-ישעי21/10/2010
ירושליםתוכנית9988תכנית מתאר לשכונת רחביה וחלק משכונות קרית שמואל טלביה ושערי חסד
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ דשינוי שטח משטח חקלאי א' לשטח חקלאי א' מיוחד - חוות סוסים - מושב שורש04/09/2007
ירושליםתוכנית11227הכשרת ק. קרקע למסחר ותוספת 2 קומות ליצרת 2 יח"ד, גבל אלמוקרבר-אלסוואחרי
ירושליםתוכנית6391/ אתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, גבעת שאול, עמרם גאון 12
ירושליםבקשה ועדה מקומית89.814.8תוספת בניה לסופרמרקט קיים בקומת קרקע
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 5חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון16/08/2007