ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2010001 מתאריך 10/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7346הקמת בנין משולב שימושים ( יחידות מלונאיות + מגורים ) רח' קינג' גורג ואבן ישראל07/03/2010
ירושליםתוכנית11836יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שתי קומות ו- 3 יח"ד , ואדי אל גוז
ירושליםתוכנית10989הריסת בנין קיים והקמת 2 בניינים בני 23 יח"ד רח' הפסגה ובית וגן , שכ' בית וגן05/01/2012
ירושליםתוכנית12631הקמת בנין מגורים חדש לשם יצירת 13 יח"ד ב-5 קומות , רח' הנביאים 22 שכ' מורשה19/12/2011
ירושליםתוכנית5400/ אהרחבת שטחי מגורים ותוספת יח"ד רח' אוריאל מקליף , רמת מוצא07/10/2010
ירושליםתוכנית12693הרחבת יח"ד קיימת בקומה 3 ותוספת דירה דו מפלסית בקומה 4 ו- 5 ,אלפסי 13 , רחביה11/07/2012
ירושליםתוכנית11172/ אתוספת קומה והרחבת יחידות דיור ב- 4 מבנים ברח' מבוא הקידה , שכ' גילה
ירושליםתוכנית13094בניני מגורים ברחוב גדרה , שכ' רוממה23/10/2012
ירושליםתוכנית13101הקמת בנין מגורים חדש 20 יח"ד חדשות רח' חיים ויטל , גבעת שאול26/01/2011
תוכנית12877רח' אצל - הגבעה הצרפתית
ירושליםתוכנית8647/ אהכשרת בנינים קיימים בבית חנינה
ירושליםתוכנית13195הכשרת בנין קיים ותוספת 2 קומות לבנין , צור באחר23/02/2011
ירושליםתוכנית13219רח' יוסי בן יועזר חלקה 128
ירושליםתוכנית12773תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת בבנין , רח' קרני יהודה 135 , רמות26/06/2011
ירושליםתוכנית11452/ אהרחבות דיור עבור כל 30 הדירות , רח' הכרפס 3-7 , שכונת גילה17/03/2011
ירושליםתוכנית13439הרחבות דיור ותוספת קומה ברח' הפסגה 68 , בית וגן
ירושליםתוכנית13276הקמת שני בנינים מגורים חדשים , ג'בל מוכבר01/12/2011
ירושליםתוכנית13513תוספת קומות במבנה מגורים והקמת מבנה משולב מגורים ומרפאה - צור באהר26/01/2012
ירושליםתוכנית8760/ ארח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה31/08/2011
ירושליםתוכנית4313/ בהרחבות יח"ד , תוספת קומה ויח"ד חדשה רח' עמוס 19 , שכ' כרם אברהם01/12/2011
ירושליםתוכנית13425תוספת בניה בשכונת ראס אל עמוד26/07/2012
ירושליםתוכנית12083/ אהרחבות דיור ברח' צבי ליבוביץ 1-11 שכ' רמת דניה
ירושליםתוכנית13668הרחבת דיור , תוספת 2 יח"ד רח' אצ"ג 18
ירושליםתוכנית13292הקמת בנין חדש למגורים בן 4 קומות מעל קומת חניה11/07/2012
נושאאישור פרוטוקול - ועדת משנאישור פרוטוקול
ירושליםתוכנית13693הסדרת מצב קיים בטיילת האס04/01/2011
ירושליםתוכנית4090/ בהרחבות יח"ד קיימות ברח' סנהדריה המורחבת 110 , סנהדריה05/01/2012
ירושליםתוכנית13364רח' החומה השלישית 9 - שכ' מוסררה