ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מס' 2010008 מתאריך 20/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתגנ/ 18170שינוי יעוד לשטח ציבורי פתוח ומגורים א', יאנוח
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18379שנוי יעוד למגורים, ריינה
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18401הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
מעלה הגלילתוכניתג/ 18818מגורים תיירות וספורט, כסרא
יזרעאליםבקשה ועדה מקומיתסאלם2010 / 002שימוש חורג משטח חקלאי לגן אירועים
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18899שנוי יעוד מחקלאי למגורים א', שצ"פ ודרכים, ינוח
נושא1.אאישור פרוטוקול קודם