ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008014 מתאריך 26/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 07/ 2אי מתן טופס 4
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 08/ 2מבנה עזר מחסן וחניות
הגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 08/ 2תשריט חלוקה
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 08/ 2תוספת לבנין קיים