ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34

מס' 2010009 מתאריך 31/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 15917שינוי תקנוני לתכנית ג/11109, יבנאל
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16867הרחבת שטח למגורים, בסמת טבעון10/08/2011
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 17624הרחבת שטחי המגורים, צפון משהד
גולןתוכניתג/ 18188קידוח מנצורה 3, 4
גולןתוכניתג/ 18281תחנת שאיבה לבנון
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 18306מתאר בצת