ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2012003 מתאריך 29/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 2313הסדרת בניה קיימת ושמוש מסחרי, רח' חורב 6
חיפהתוכניתחפ/ 2336הסדרת בנייה קיימת ברח' גלבוע 9, חיפה
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית012/ 17/ ק/ 24קידוח מי עמי 3