ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מס' 2002003 מתאריך 12/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעור19/12/1995
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור27/12/2005