ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מס' 2009014 מתאריך 28/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז-חיפה(1)נושאים כלליים
גלילית - מחוז חיפה, חדרה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחד/ 2020תכנית מתאר חדרה
מנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ 384מושב מאור - שינויים בתכנון והגדלת מגרשי מגורים בנחלות
קרית גת, שקמים, שפירתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 6תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת הגז הטבעי- חיבור אזור תעשיה קרית גת10/03/2010