ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010002 מתאריך 19/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 2162"מחנה זאב"22/12/2011
חיפהבקשה ועדה מקומית5121/ 18/ 13היל שרון וקרין שרה, לתוספת ממ"דים