ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008221 מתאריך 07/04/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, סתריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 020/ 4החלפת והגבהת עמוד מע"צ
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 10/ 0046/ 4מבנה קל + מאגר מים לכיבוי אש מבוקש
נס ציונהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנצ/ 10/ 051/ 4נס/ מק/ 132/ א/ 7