ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2010011 מתאריך 22/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2506טייבה
טייבהתוכניתטב/ 3114בית אבות שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.ב.צ., ממגורים לש.ב.צ. קביעת הוראות בניה.13/03/2012
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמת/ דרום השרוןמרחב תכנון דרום השרון
נושאמת/ זמורהמרחב תכנון זמורה
נושאמת/ יבנהמרחב תכנון יבנה
נושאמת/ לב השרוןמרחב תכנון לב השרון.
נושאמת/ נתניהמרחב תכנון נתניה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי