ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2011007 מתאריך 20/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1115/ 9קביעת זכויות בניה לאזורים: מבני משק, תעשיה וספורט.
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ אהגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3475ביטול חלק מרחבת דרך לאזור מגורים.
נתניהתוכניתנת/ 650/ 43תוספת זכויות במגורים קיים - עין התכלת.
כפר סבאתוכניתכס/ 95/ 4/ התל חי 48 כפר סבא
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ בהגדלת שטח מתחם המועצה האזורית "דרום השרון" - שלב ב'.
דרום השרון, ניריתתוכניתשד/ 1003/ 12תוספת זכויות בניה, מגרש 153
טירהתוכניתטר/ 1244שינוי מיקום קל דרך
טירהתוכניתטר/ 1270איחוד וחלוקה מחדש, קביעת קוי בניין לפי קיים.
טירהתוכניתטר/ 1245שינוי חלוקה לפי בעלות, קביעת קוי הבניין למבנים קיימים לפי קיים.
טירהתוכניתטר/ 1241קביעת קו בניין למבנים קיימים לפי הקיים
טירהתוכניתטר/ 1218הקמת שלושה קוטג'ים על מגרש אחד.
טירהתוכניתטר/ 1201אחוד החלקות וחלוקתם מחדש.
טירהתוכניתטר/ 1178אחוד 2 חלקות וחלוקתם מחדש לפי בעלויות.
טירהתוכניתטר/ 1164שינוי מיקום שביל בין שתי חלקות שיכלול מעבר מים קיים.
טירהתוכניתטר/ 1139קביעת קו בניין לחזית כפי שמסומן בתשריט.
טירהתוכניתטר/ 1078ביטול שטח ציבורי פתוח.
טירהתוכניתטר/ 1077שינוי יעד מאזור מגורים ג' לציבורי פתוח.
טירהתוכניתטר/ 1071לחלק השטח למגרשי בניה, להרחיב דרך קיימת.
טירהתוכניתטר/ 1066/ 1קביעת שטח מגרש.
טירהתוכניתטר/ 1048שינוי יעד מבנייני ציבור למגרש ספורט
טירהתוכניתטר/ 9682 מבנים על חלקה.
טייבהתוכניתטב/ 1136ביטול דרך העוברת יל בית שהוקם ברשיון והתווית שביל, שינוי ייעוד מדרך לאיזור ...
טייבהתוכניתטב/ 1144התווית דרך חדשה וחלוקת השטח...קביעת 2 מבנים על המגרשים המסומנים...
עמק לודתוכניתעל/ 307/ 3ביטול ופתיחת דרכים פרטיות ושינוי גבולות האזורים
עמק לוד, משמר השבעהתוכניתעל/ 314/ 9/ בשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות