ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)

מס' 4 מתאריך 18/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכזנושא כללי
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 9/ 1תכנית מס' מד/ 9 תכנית מתאר מקומית-מודיעין שינוי מס' 9 לתכנית מקומית מד/ 2020