ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)

מס' 5 מתאריך 25/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יבנהתוכניתיב/ 255/ 1מתחם B+C
נושאמחוז מרכזנושא כללי