ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2011017 מתאריך 07/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 8/ 1קביעת יעודי קרקע ל: אזור מגורים ג' מעורב, שטחים לבניני ציבור, ש.צ.פ. שבילים...27/11/2007
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 291מחנה צבאי וילהלמה
עמק חפרתוכניתעח/ 81/ 20אזוה"ת, מבנה אירועים - פנינת העמק
נושאמחוז מרכזנושא כללי
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 5308מבנן מגורים צמודי קרקע ברח' עדולם
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 8/ גקומפלקס, מסחרי, משרדים ומגורים גיסין פתח תקוה
שהםתוכניתשה/ 1000תכנית מתאר מקומית - שהם