ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002003 מתאריך 12/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יט.
טייבהתוכניתטב/ 2699.
טייבהתוכניתטב/ 2759.
טייבהתוכניתטב/ 2518.
טייבהתוכניתטב/ 2528.
טייבהתוכניתטב/ 2867.
טייבהתוכניתטב/ 2747שינוי יעודי קרקע20/11/2006
טייבהתוכניתטב/ 2537.
טייבהתוכניתטב/ 2537/ 1.
טייבהתוכניתטב/ 2707.
טייבהתוכניתטב/ 2866קביעת חזית מסחרית. שינוי יעוד ממגורים ג' למדרכה.שינוי ייעוד מדרך לחניה ציבורית22/07/2003
טייבהתוכניתטב/ 2706העלאת אחוזי בניה.קביעת חזית מסחרית,תוספת שתי קומות מעל המאושר01/04/2004
טייבהתוכניתטב/ 2685.
טייבהתוכניתטב/ 2755קביעת חזית מסחרית על המגרש. קביעת שתי יחידות דיור לקומה.14/09/2003
טייבהתוכניתטב/ 2715.
טייבהתוכניתטב/ 2864שינוי יעוד אזורים,קביעת חזית מסחרית.הריסת המסומן להריסה.06/04/2003
טייבהתוכניתטב/ 2704.
טייבהתוכניתטב/ מק/ 2733.
טייבהתוכניתטב/ 2603שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאיזור מגורים ג' עם חזית מסחרית + דרך.העלאת אחוזי08/01/2004
טייבהתוכניתטב/ 2771.
טייבהתוכניתטב/ 2851תוכנית טב/ 2851
טייבהתוכניתטב/ 2731.
טייבהתוכניתטב/ 2701קביעת חזית מסחרית.הקטנת קווי בנין,העלאת אחוזי בניה,הריסת גדרות.18/02/2004
טייבהתוכניתטב/ 2901שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית,קביעת הוראות בניה.27/01/2005
טייבהתוכניתטב/ 2700.
כפר סבאתוכניתכס/ 447שיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 133/ 1/ בשיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ יבתוספת שטח עיקרי המיועד לתעשיה מתוחכמת (היי-טק).06/04/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 34/ דשיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
עמק חפרתוכניתעח/ 155שינוי ייעוד קרקע חקלאית למשק חקלאי מיוחד.14/06/2011
ראש העיןתוכניתמח/ 72/ אדרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון).27/05/2003
טייבהתוכניתטב/ 2877תוכנית טב/ 2877
טייבהתוכניתטב/ 2893תוכנית טב/ 2893
טייבהתוכניתטב/ 2738קביעת חזית מסחרית על המגרש. העלאת אחוזי בניה,הקטנת קווי בנין19/06/2006
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3266תוכנית ק/ 3266
טירהתוכניתטר/ 2479תוכנית טר/ 2479
טייבהתוכניתטב/ 2936קביעת חזית מסחרית על המגרש.העלאת אחוזי בניה ל - 39% בקומה30/11/2006
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3266/ אשרותי דרך, מסחר, עסקים.09/03/2004
טייבהתוכניתטב/ 2951תוכנית טב/ 2951
מצפה אפקתוכניתממ/ 1527תחנת משנה לחשמל "ניר צבי".23/07/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 18תוכנית הר/ 485/ 1805/02/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 24תוכנית הר/ 485/ 2408/11/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 58/ 15המרת שטחי שירות (מחסנים ומחסנים טכניים) לשטחים עיקריים13/09/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 60/ 3/ 2תיקון הוראות תכנית בינוי לביצוע עפ"י רצ/ 1/ 60/ 3/ 1.01/10/2003
נתניהתוכניתנת/ 800/ 51תוכנית נת/ 800/ 5110/05/2006
נתניהתוכניתנת/ 401/ 29/ א/ 1תוכנית נת/ 401/ 29/ א/ 103/05/2005
נתניהתוכניתנת/ 800/ 67תוכנית נת/ 800/ 6716/06/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 5/ 65א. שינוי יעוד מדרך לשטח בניה ציבורית.22/04/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 8/ א/ 7תוכנית הר/ 8/ א/ 723/01/2003
טייבהתוכניתטב/ 3067קביעת חזית מסחרית.שינוי יעוד מאזור מגורים,הריסת המסומן להריסה.ביטול קונטור.07/09/2004
נתניהתוכניתנת/ 750/ 6/ גתוכנית נת/ 750/ 6/ ג21/09/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 52/ אתוכנית הר/ 52/ א25/07/2006
טירהתוכניתטר/ 3004/ 2המרת שטח ציבורי פתוח (ש.צ.פ) לדרך חדשה, המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה.08/01/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 45תוכנית פת/ 1210/ 4517/07/2003
טייבהתוכניתטב/ 3065תוכנית טב/ 3065
טייבהתוכניתטב/ 3082קביעת חזית מסחרית על המגרש.קביעת קונטור.העלאת אחוזי בניה08/01/2004
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 886בקשה לשימוש חורג ממחסן חקלאי למסעדה
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3000/ 1תוכנית ק/ 3000/ 106/04/2003
שורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 428בקשה להקמת מתקן תקשורת חב' פרטנר.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1168בקשה להצבת אנטנה של חברת פרטנר
טייבהתוכניתטב/ 2733תוכנית טב/ 2733