ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002010 מתאריך 10/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2747שינוי יעודי קרקע20/11/2006
נתניהתוכניתנת/ 537/ 2/ ו.03/03/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 11/ 32.
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ וקביעת זכויות בניה10/06/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 58/ 15המרת שטחי שירות (מחסנים ומחסנים טכניים) לשטחים עיקריים13/09/2005
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 119/ 30תוכנית שד/ 119/ 30
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ יבקביעת אזור מגורים ג'24/09/2009
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3315תוכנית ק/ 3315
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3316תוכנית ק/ 3316
עמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 10הרחבה ב' למושב חרב לאת.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 7תוכנית זמ/ 500/ 7
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3000/ 1תוכנית ק/ 3000/ 106/04/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1233/ 32תוכנית פת/ 1233/ 3216/06/2003
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 73הקמת תחנת תדלוק.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 12/ טקביעת זכויות בניה.06/04/2003
עמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 19החלפת שטחים בתחום מגרש 499 בין אזור מגורים בנחלה לבין אזור חקלאי בנחלה.05/01/2004
רעננהתוכניתרע/ 1/ 523איחוד וחלוקה מחדש חלקות 70-72 ללא הסכמת הבעלים.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 532ביטול שביל בין חלקות 285, 286 .22/05/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 20תוכנית פת/ 2003/ 20
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 12יצירת מסגרת תכנונית להקמת איזור מגורים, שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א'
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 30מתחם הסילו-שימור, שיחזור ובינוי משלים.
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 4/ השינוי יעוד של חלק ממגרש המיועד לבניני צבור ולקבוע זכויות והוראות בניה במגרשים18/03/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 63הגדלת שטח עיקרי במגרש 1572 ב- 25 מ"ר.26/08/2003
נס ציונהתוכניתנס/ 176/ אשינוי יעוד החלקה מ-אזור מגורים א-3 ל-אזןר מגורים א2 ושינוי זכויות בניה.07/09/2004
שורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לחקלאי, מש.ב.צ. ל-ש.צ.פ, מדרך משולבת לדרך...31/07/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 531/ 2שינוי יעוד חלק מדרך ציבורית ל.ש.ב.צ ול-ש.צ.פ.26/06/2003
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 31שינוי יעוד ממשק חקלאי חלקות א' לאזור מגורים מיוחד.03/02/2003