ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002012 מתאריך 08/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2747שינוי יעודי קרקע20/11/2006
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 103/ אשינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק חקלאי - מדגרות04/09/2003
טייבהתוכניתטב/ 2782תוכנית טב/ 2782
טייבהתוכניתטב/ 2940תוכנית טב/ 2940
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ 141. שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים מיוחד.29/09/2005
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 22תוכנית צש/ 4/ 22/ 22
נתניהתוכניתנת/ 401/ 29/ א/ 1תוכנית נת/ 401/ 29/ א/ 103/05/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 142/ אתוכנית מש/ 7/ 1/ 142/ א
טייבהתוכניתטב/ 3067קביעת חזית מסחרית.שינוי יעוד מאזור מגורים,הריסת המסומן להריסה.ביטול קונטור.07/09/2004
טייבהתוכניתטב/ 3076בטול קונטור בניה קודם וקביעת קונטור חדש,העלאת אחוזי בניה.שינוי יעוד קומה20/12/2005
טייבהתוכניתטב/ 3015תוכנית טב/ 3015
חוף השרון, בני ציון, חרוציםתוכניתחש/ 96/ א/ 1כביש גישה לבית אריזה יכין
דרום השרון, אילבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 655בנ/ 94/ 8 תכנית בינוי לאזור מגורים ושרותים קהילתיים
חוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 17/ אהוספת שימוש של מסחר וקביעת הוראות לחנויות בשטח המסחרי.
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 38שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים חקלאי.06/04/2003
נתניהתוכניתנת/ 750/ 19שינוי בינוי, הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות, הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות.15/04/2004
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 47שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
דרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 18כביש עוקף גבעת חן שינוי יעוד קרקע מחקלאית לדרך, קביעת קוי בנין לדרך המוצעת.30/12/2004
טייבהתוכניתטב/ 3052שינוי יעוד מ.ש.צ.פ. למגורים ג' וחניה ציבורית.
טייבהתוכניתטב/ 3110שינוי יעוד ממגורים ג' ל.ש.צ.פ.(הפקעה).
אלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ דהגדלת מס' יח"ד סה"כ 15 יח"ד שינוי חזית מסחרית + מגורים למסחר ומשרדים.01/10/2003
נתניהתוכניתנת/ 800/ 63תוספת 13 יח"ד ל- 16 יח"ד קיימות ובסה"כ 29 יח"ד.
שורקות, חבל יבנה, בני דרום, ניר גליםתוכניתבר/ 144/ 1שינוי משטח ספורט לשטח לבניני ציבור.24/07/2005
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 13שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"08/11/2005
גזרתוכניתגז/ 34/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים וש.צ.פ.11/11/2008
חוף השרוןתוכניתחש/ 141שינוי גודל מגרש מינימלי להקמת מבנים חקלאיים מ- 25 דונם ל- 2.890 דונם.