ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2004001 מתאריך 19/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 243/ 6.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 5/ 1בניה על גגות בתים.
לודתוכניתלד/ 425/ 16.
לודתוכניתלד/ 6134.
לודתוכניתלד/ 1005הקמת דוכנים מבניה קלה במדרכות.
לודתוכניתלד/ 6142בתי כנסת.
לודתוכניתלד/ 742תחנת תדלוק.
לודתוכניתלד/ 340/ 11שמור בניין תחנת הרכבת הראשונה
לודתוכניתלד/ 340/ 10.
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 12תחנת תדלוק
עמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 20גנות01/08/2004
גזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 10בנה ביתך.
רמלהתוכניתלה/ 188/ 3.
רמלהתוכניתלה/ 223/ 2/ בשינוי באחוזי הבניה, במספר הקומות ובקו בנין קדמי והוספת יעוד משרדים.14/07/2004
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 23.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 510אנטנות סוללריות בתחום העיר
רעננהתוכניתרע/ 1/ 350.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 354.
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 13תכנית מפורטת מס' גז/13/16 שינוי לת.מ. גז/במ/19926/09/2011
רעננהתוכניתרע/ 1/ 500תוכנית רע/ 1/ 500
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 3/ התוכנית לה/ 1000/ 17/ 3/ ה
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 521/ 6תוכנית זמ/ 521/ 6
רמלהתוכניתלה/ 160/ 25תוכנית לה/ 160/ 25
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 14ישרש29/09/2005
גזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 23תוכנית גז/ 3/ 23
גזרתוכניתגז/ 17/ 8שינוי ייעוד לא. תעשיה16/07/2012
רעננהתוכניתרע/ 2005/ חתוכנית רע/ 2005/ ח