ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004007 מתאריך 21/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 26.29/12/2005
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד.04/03/1990
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 71יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים.15/03/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 109/ א.16/11/2000
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבא, רעננהתוכניתמח/ 54/ ב.15/03/1993
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 229/ גשינוי יעוד המגרש מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' והגדלת מס' יח"ד המותר מ2 ל8.30/11/2006