ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2004007 מתאריך 30/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טירהתוכניתטר/ 2391תוכנית טר/ 2391
טירהתוכניתטר/ 2493תוכנית טר/ 2493
טירהתוכניתטר/ 2492תוכנית טר/ 2492
טירהתוכניתטר/ 2433שינוי לתכנית מפורטת טר/במ/ 300301/12/2011
טירהתוכניתטר/ 2532קביעת רוחב דרך 12 מ' במקום 11 מ' ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.
טירהתוכניתטר/ 2533ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג' ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.08/02/2005
טירהתוכניתטר/ 2391/ 1ביטול חלק ממגורים ג' לדרך, מדרך ל-מגורים ג' מש.צ.פ. למגורים ג'.28/11/2005
גלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 416בקשה להיתר בניה של M2
טירהתוכניתטר/ 2547המרת חלק מדרך לשטח מגורים ג', משביל לשטח מגורים ג', מש.צ.פ. לשביל הריסת המסומן
טירהתוכניתטר/ 2420העברת יעדים מש.צ.פ למגורים ג', מש.צ.פ. לחניה, ממגורים ג' לחניה.
טירהתוכניתטר/ 2562ביטול דרך והמרת לאזור מגורים ג', התווית שבילים חדשים, אחוד וחלוקה מחדש.17/01/2005
טירהתוכניתטר/ 2561קביעת חזית מסחרית, קוי בניה ואחוזי בניה בהתאם לקיים,שינוי מש.צ.פ. למגורים ג.
טירהתוכניתטר/ 2553הגדלת אחוזי בניה, קוי בנין לפי הקיים,
טירהתוכניתטר/ 2506קביעת קוי בניה והוראות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה
טירהתוכניתטר/ 2459ביטול חניה ציבורית והמרתה למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2546ביטול זכות מעבר, אחוד וחלוקה מחדש, בניניים קיימים ואחוזי הבניה בהתאם לקיים.13/09/2005
נתניהתוכניתנת/ 616מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד א',תוספת:שטחי בניה, יח"ד מ-34 ל-58,קומות13/09/2005
טירהתוכניתטר/ 2383ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
טירהתוכניתטר/ 2488בטול חלק משביל ירוק והמרתו למגורים ג',בטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
טירהתוכניתטר/ 2486ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו:למגורים ג' ול-ש.ב.צ ודרך.ביטול חלק מדרך והמרתו למגו ג'
טירהתוכניתטר/ 2583ביטול חלק מש.ב.צ. למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2582ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2581ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2541ביטול חלק מ.ש.צ.פ.והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.05/08/2010
טירהתוכניתטר/ 2516ביטול חלק מ: דרך למגורים ג',ממגורים ג' לש.ב.צ.,מש.ב.צ. למגורים ג',מקל-דסק לג'.
טירהתוכניתטר/ 2588ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2584ביטול חלק מ: ממגורים ג' לדרך, מדרך למגורים ג'. קביעת הוראות הניה.
טירהתוכניתטר/ 2585ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2586ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2587הקטנת שביל ירוק בהתאם לקיים, קביעת הוראות בניה.05/03/2009
טירהתוכניתטר/ 2589ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'. קביעת הוראות בניה.07/07/2005
טירהתוכניתטר/ 2590ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2591ביטול חלק: מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' והמרתו לשביל.קביעת הוראות בניה15/03/2005
טירהתוכניתטר/ 2592ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2593ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2594ביטול ש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.09/12/2008
טירהתוכניתטר/ 2595ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק.קביעת הוראות03/06/2009
טירהתוכניתטר/ 2596ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', שינוי יעוד מש.ב.צ ל-ש.צ.פ. קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2597ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2604ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2598ביטול חלק: ממגורים ג' לש.צ.פ., מש.צ.פ. למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2599ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2601ביטול חלק: מדרך למגורים ג', מש.ב.צ למגורים ג'. קביעת הוראות בניה08/02/2005
טירהתוכניתטר/ 2608ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, קביעת הוראות בניה.17/08/2005
טירהתוכניתטר/ 2607ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2606ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2605ביטול חלק מ:ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת הוראות בנין
טירהתוכניתטר/ 2600שינוי יעוד חלק מדרך ומשטח בנייני ציבור למגורים ג' וקביעת הוראות וזכויות בניה.26/06/2011
טירהתוכניתטר/ 2602בטול חלק מ: שטח הציבורי למגורים ג', ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה
טירהתוכניתטר/ 2527שינוי יעוד מש.צ.פ.: למגורים ג', לדרך משולבת, לשביל. קביעת הוראות בניה.13/09/2005
טירהתוכניתטר/ 2422/ 1ביטול חלק: מש.פ.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, מש.פ.צ לדרך.23/06/2008
טירהתוכניתטר/ 2617ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' לדרך, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2613ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2626ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2619ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק
טירהתוכניתטר/ 2624ביטול חלק מ:ממגורים ג והמרתו לשביל ירוק,משביל ירוק והמרתו למגורים ג'.קביעת הור
טירהתוכניתטר/ 2625/ 1ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2618ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.
טירהתוכניתטר/ 2622ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2625ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2628ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.03/05/2005
טירהתוכניתטר/ 2531/ 1ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2560ממגורים לחזית מסחרית, הקטנת קו בניה קדמי, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2559שינוי מרחבת דרך למגורים ג', מש.צ.פ. למגורים ג', הרחבת דרך.
טירהתוכניתטר/ 2646ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2647ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2649ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2650ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק,ביטול שביל והמרתו למגורים ג',קביעת הורא
טירהתוכניתטר/ 2651ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2652ביטול חלק: מש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ. לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק, קביעת הוראו
טירהתוכניתטר/ 2648ביטול חלק: מש.ב.צ למגורים ג',ממגורים ג' לש.ב.צ, מקילדסק לשביל ירוק,קביעת הוראו
טירהתוכניתטר/ 2657ביטול חלק: מדרך למגורים ג', משביל למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2656ביטול חלק מ: קילדסק למגורים ג', ממגורים ב' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2655ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לש.צ.פ, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2654ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2653ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.