ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004006 מתאריך 17/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6156תכנון מחדש של לב העיר (איחוד וחלוקה).06/03/2006
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 7הוספת 2 קומות מרתף מלאות וקומת מרתף חלקית לחניה.06/03/2006
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3112/ 5שינוי יעוד מאזור מיוחד דיור מוגן לאוכלסיה מבוגרת ליעווד מגורים ג' מיוחד.
טייבהתוכניתטב/ 3137מחקלאי למסחר ומשרדים, מחקלאי לש.פ.פ.(מקום התכנית בדרך 444)
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 2/ א/ 9הוספת 65 מ"ר שטחי שרות לזכויות הבניה לקירוי חניה וחלק מהחצר האחורית.14/07/2004
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 85/ 6הגדלת אחוזי בניה, הגדלת התכסית.כפר יונה.14/11/2004
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 55הגדלת שטחים, תוספת יח"ד ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות, תוספת קומה.27/01/2005
רחובותתוכניתרח/ 2114/ אנווה חבצלת, שטח מגורים, שטח לתעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ו-411.
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
רחובותתוכניתמח/ 237"תשריט לדרך" -דרך מס' 423 בקטע עוקף לעוקף מזרחי רחובות.
נושאמועצה ארצית/ ולנתעדיון עקרוני
נושאמחוז מרכזנושא כללי
עמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 6תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מילוט לבת-חפר-גשר מעל דרך מס' 628/10/2004
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 3תמ"א חלקית ברמה מפורטת לגז טבעי - מערכת הולכה של הגז הטבעי מכלול ימימ שינוי 318/05/2004