ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004009 מתאריך 31/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 537/ 2/ ו.03/03/2009
נתניהתוכניתנת/ 650/ 3כביש חבצלת
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 128/ 1/ אכביש גישה למחלף חבצלת.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 59שינוי יעוד משטח לבנין ציבורי לאיזור תעשיה. וקביעת שטח לתחנת תידלוק מדרג14/07/2004
חוף השרון, לב השרון, רעננה, שרוניםתוכניתמח/ 171דרך מס' 4 בקטע שבין מחלף רעננה צפון ומחלף השרון
רעננהתוכניתרע/ 2009תוכנית רע/ 2009
רעננהתוכניתרע/ 2011תוכנית רע/ 2011
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 6שכונת מגורים - 49 יח"ד - גדרה.02/06/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 1203איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ושינוי מאיזור חקלאי למגורים ג', שצ"פ, שב"צ ודרכי17/03/2011
לב השרון, שרונים, תל מונדתוכניתמח/ 201תוכנית מח/ 201
רעננהתוכניתרע/ 1/ 545תוספת שטחים עיקריים, קביעת בינוי. רח' התפוז.03/03/2005
רעננהתוכניתרע/ 1/ 537קביעת בינוי, זכויות בניה, איחוד חלקות ללא הסכמת הבעלים, ביטול מסחר.14/11/2004
נתניהתוכניתנת/ 552/ 32פרויקט התחדשות עירונית - מתחם הרב קוק.11/09/2007
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 13ממגורים א' ש.ב.צ. ש.צ.פ. למגורים מיוחד גבוה, ש.צ.פ. אזור מעורב לב.צ. וצ.פ.ודרך16/09/2010
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
חוף הכרמלתוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח פנים ארצית חגית - שינוי מס' 3: תוספת מחז"מ28/10/2004
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 37/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי קטע דור חגית (ע"פ שינוי מס' 1 לתמא)01/08/2004
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתתמא/ 13/ 6 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' ת/מ/א/ 13 כינרת, שינוי מס' 6 - דגניה ב'26/08/2004