ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004014 מתאריך 14/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2901שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית,קביעת הוראות בניה.27/01/2005
נתניהתוכניתנת/ 650/ 4.03/05/2005
נתניהתוכניתנת/ 800/ 47תוכנית נת/ 800/ 4714/11/2004
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 23"גני כנען"
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 5תוכנית הר/ 1000/ 19/ 517/01/2005
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 12/ 16/ אגן אירועים.
נתניהתוכניתנת/ 615שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד, למיוחד רב קומות, הגדלת יח"ד מ-25 ל-40 יח"ד.14/11/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 126/ גשינוי יעוד של חלק מחלקה 34 מאזור חקלאי לאזור מסחרי לגן אירועים.
גזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים, גדרות ופרגולה.18/05/2005
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 258מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד.
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 22/ ב/ 1גן אירועים מושב בני ציון.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1152/ 17שינוי יעוד:ש.צ.פ. ל-ש.פ.פ, ממגורים ב' למגורים ג', בניית 13 יח"ד ב- 6 קומות ע"ע30/11/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 595/ 8/ אתוכנית פת/ 595/ 8/ א14/11/2004
שרונים, אבן יהודהבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 377שמוש חורג מחממה ומחסנים לגן ומבנה לארועים.
לב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 6/ 22/ 35שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)31/08/2005
רחובותתוכניתרח/ 9/ טהגדלת זכויות הבניה המותרים ליח"ד,תוספת של 23 מ"ר לכל יח"ד בחלל גג הרעפים.31/10/2004
עמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 135שמוש חורג גן אירועים "קו האופק".
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
גזר, משמר אילוןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 765אירועים, אופרה בכפר.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 23/ 18תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי מס' 18 מסילת עירון - חדרה (מזרח) - עפולה07/09/2005
תוכניתתמא/ 37/ דתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי -חיבור מערת ההולכה לאזור תעשיה חדרה28/10/2004