ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2004012 מתאריך 22/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2886.
נתניהתוכניתנת/ 539/ זתוכנית נת/ 539/ ז
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 5תוכנית הר/ 1000/ 19/ 517/01/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 23תוכנית הר/ 1000/ 19/ 2325/09/2006
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 39מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.08/01/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 27קביעת יעודי קרקע ל:אזור מעורב מסחר, מגורים, משרדים, הוד השרון הבנים פינת ישורו
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 130/ אחלוקת מגרש 2073 לשני מגרשי מגורים וקביעת זכויות בניה לשני יח"ד.25/01/2006
טירהתוכניתטר/ 2595ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק.קביעת הוראות03/06/2009
עמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.
לב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 83שמוש חורג, תוספת בניה לחדרי אחסון+משרדיים+מבנים טרומי
לודתוכניתלד/ 233שינוי ממגורים א' למגורים ב, שינוי קו בנין, זיקת מעבר לרכב.
כפר סבאבקשה ועדה מקומיתכס/ ש/ 310שמוש חורג ממבנה חקלאי למשרדים, תוספת גלריה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 5/ גקביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה12/12/2006
טירהתוכניתטר/ 2652ביטול חלק: מש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ. לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק, קביעת הוראו
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 49שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 51שינוי מחקלאי למגורים א' ודרכים ושצפים, ממגורים א' לדרכים, שבילים, רישוי מבנים
טייבהתוכניתטב/ 3189שינוי ממגורים ג' לש.ב.צ השייך לבי"ס "אלחכמה".
טייבהתוכניתטב/ 3190שינוי יעוד מאזור מגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 274שינוי יעוד מגרש ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד המותרות במגרש ל2 בבית אחד.10/05/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ ידתוספת קומה לבנין קיים בקומת הפנטהאוז, בקונטור המבנה הקיים.14/06/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 163/ 10קביעת: אזור מגורים ב' מיוחד,ש.צ.פ. הרחבת דרכים קימות,קביעת הוראות לפתוח הש.צ.פ17/08/2005
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ זשינוי יעוד שביל להולכי רגל למגורים ואחוד עם חלקות המגורים, הגדלת מס' יח"ד.10/03/2008
רעננהתוכניתרע/ 1/ 543תוספת שטחים עיקריים עפ"י תכנית בינוי.19/06/2006
נתניהתוכניתנת/ 750/ 11/ בשינוי יעוד מגרש מש.ב.צ לש.פ.פ לצרכי חניה, לשמוש הדיירים ללא תוספת זכויות בניה.19/03/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ גתוספת זכויות:ליציאה לגג+חדר לדירות עליונות,למרפסת לדירות בקומה אמצעית מעל מחסנ
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 490בקשה להיתר תוספת יח"ד + ממ"ד + מחסן + חניה ופרגולה
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 115קביעת תואי דרך משולבת והרחבתה ע"י: שינוי מש.צ.פ. לדרך משולבת,מש.ב.צ למשולבת.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ פיסהוספת שימושים מותרים בשטחים המיועדים לדרכים.16/02/2006
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ טזקביעת זכויות בניה.13/09/2005
טייבהתוכניתטב/ 3187שינוי מש.צ.פ. ואזור מגורים ג' לשטח מעורב ש.ב.צ./ש.צ.פ, מש.צ.פ. לאזור מגורים ג'
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 29שינוי ביעוד "אזור מבני ציבור" לאזור מגורים בישוב חקלאי עפ"י משמ, קביעת קוי בני28/08/2006
טייבהתוכניתטב/ 3219קביעת חזית מסחרית,קונטור בניה,העלאת אחוזי בניה,חניה ציבורית, מש.פ.פ למגורים ג.30/05/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 1200/ 5תוספת יח"ד 1 ל2 הקיימות,הגדלת השטח העיקרי המותר לבניה,קביעת הוראות למרתפים לעל24/07/2005
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 2/ 2תוספת 70 מ"ר שטח עיקרי למבנה מגורים קיים.