ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004021 מתאריך 18/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יבנהתוכניתיב/ 220/ גגן ראובן24/03/2010
עמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור תעשיה ומלאכה,התווית דרכים12/12/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 65תוכנית פת/ 1268/ 6519/06/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 43/ 8א. הרחבת דרך קיימת כמסומן בתשריט.18/05/2005
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 800/ 1הוספת מרתפים15/03/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 12/ 8תוכנית רצ/ 1/ 12/ 8
נתניהתוכניתנת/ 401/ 29/ א/ 1תוכנית נת/ 401/ 29/ א/ 103/05/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 29/ 7המשך הפיתוח האורבני של ראשל"צ במטרה להגיע אל קו המים עם מגוון יעודים.
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 32הרחבת דרך קיימת, חלוקה למגרשים ושינוי בגודל מגרש מינימלי רמת הדר.17/01/2005
טירהתוכניתטר/ 2562ביטול דרך והמרת לאזור מגורים ג', התווית שבילים חדשים, אחוד וחלוקה מחדש.17/01/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 302/ 23הגדלת יח"ד כולל הגדלת שטחי בניה, תוספת 1 יח"ד סה"כ 3- גיל עמל17/01/2005
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 293הגדרת תכליות ושמושים עפ"י תממ/3 (מרכז שירותים כפרי דומם).
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 5/ 3קביעת אזור למגורים ג',התווית דרכים ודרכים משולבות,קביעת שטח למבני ציבור וש.צ.פ27/01/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 34הרחבת רח' המדרגות וחלוקת החלקה למגרשים.27/01/2005
רחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ גהגדלת שטח הבניה העיקרי המותר במגרש ב-19.2 מ"ר עפ" הקיים בשטח.18/05/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 36הרחבת דרך וחלוקה מחדש של חלקה לשלושה חלקים.15/03/2005
נתניהתוכניתנת/ 552/ 32פרויקט התחדשות עירונית - מתחם הרב קוק.11/09/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 1209/ 63/ אגני ליאור בע"מ, שינוי בתמהיל הדירות מבלי לשנות מס' יח"ד,תוספת 1000 מ" ר למגורי27/01/2005
עמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 17שינוי לאזור מגורים בנחלה שאינה מפוצלת למגרש מגורים 450, הסדרת קוי בנין.15/03/2005
זמורה, מזכרת בתיהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 365שמוש חורג לגן אירועים + שינויים בגג.
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
יבנהתוכניתיב/ 201/ 4מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה, שירותי מסחר, תרבות ובילוי.08/01/2009
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתתל/ 3/ 4/ 10כביש 718/05/2005
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות23/08/2006