ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005004 מתאריך 14/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 15.13/03/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 61שינוי יעוד קרקע ל- אזור מגורים ג' מיוחד,מבני ציבור,אזור משולב, ש.צ.פ ודרכים.
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 245דיור מוגן + תחנת דלק.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ב/ 1תקן חניה למגורים בבניה חדשה.
נתניהתוכניתנת/ 537/ 22תוכנית נת/ 537/ 22
הוד השרוןתוכניתהר/ 1202מתחם 531 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה עתירת ידע,מגורים,מוסדות צבור,ש.צ.פ. דרכים.
נתניהתוכניתנת/ 700/ 17תוכנית נת/ 700/ 17
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 519תחנת שאיבת מים אלכסנדרוני התכ' חלה במקום של יעודי קרקע מתאים למתקן הנדסי24/07/2005
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 6קביעת זכויות והוראות בניה, שינוי יעוד מדרך משולבת לש.צ.פ.05/02/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 45תוספת שטח של 147 מ"ר לדירת גג עפ"י מצב קיים.24/10/2007
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 57/ 7ממגרש מסחרי לאזור מגורים ג' מיוחד, הרחבת רח' סגל מרדכי.24/07/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 93שינוי למגורים מיוחד, ש.ב.צ., ש,צ.פ. וקביעת דרכים חדשות.09/12/2008
נושאמחוז מרכזנושא כללי