ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005006 מתאריך 15/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טירהתוכניתטר/ 2499תוכנית טר/ 2499
טירהתוכניתטר/ 2063/ בתוכנית טר/ 2063/ ב19/01/2009
ראש העיןתוכניתרנ/ 28ביטול שביל ושינוי יעוד משביל למגורים.
ראש העיןתוכניתרנ/ 28/ אביטול שביל ושינוי יעוד משביל למגורים והגדרת קוי בנין.08/06/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 7קביעת אזורי מסחר ומשרדים ופרוט הזכויות בהם.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 19יעוד מגרש למגורים ג' מיוחד12 יח"ד ב-6 קומות,מעל לקומת עמודים מפולשת ולקומת מרת05/02/2006
חוף השרוןתוכניתחש/ 143הקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך, מזנון ומשרדים, בהתאם לתמא/ 18 על תיקוניה.
טירהתוכניתטר/ 2680שינוי מש.צ.פ למגורים ג', קביעת קוי בניה והוראות בניה.10/03/2008
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 8תוספת שטח לחדר יציאה לגג בקומה שישית,מרפסת מקורה בקומה שישית.23/01/2008
טייבהתוכניתטב/ 3260קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע, תוספת קומת מסחר, שינוי ממגורים למדרכה וחניה צבור28/08/2006
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 729מבנה חממות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1255/ 53שינוי יעוד ממגרש לבניין ציבורי למגרש מגורים מיוחד.
רעננהבקשה ועדה מקומיתרע/ ש/ 371הגדלת מחסן חקלאי.
נושאמחוז מרכזנושא כללי