ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005007 מתאריך 28/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2593שכ' מגורים חדשה עבור הבדווים מתל מלחתה19/06/2006
לודתוכניתלד/ 1300/ 2תוכנית לד/ 1300/ 2
לודתוכניתלד/ 1300/ 3תוכנית לד/ 1300/ 3
לודתוכניתלד/ 1300/ 4תוכנית לד/ 1300/ 4
לודתוכניתלד/ 1300/ 6תוכנית לד/ 1300/ 6
לודתוכניתלד/ 1300/ 5מוסד
טייבהתוכניתטב/ 3105קביעת חזית מסחרית, הגדלת אחוז הבניה, הקטנת קו בנין לפי המוצע בתשריט.24/10/2007
לוד, עמק לודתוכניתמח/ 213אזור תעשיה צפוני לוד א ו-ב, תחנת רכבת, בית קברות, ש.צ.פ. מתקן חב' חשמל.
מצפה אפקתוכניתמח/ 218השפד"ן מרכז שרותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים.
טירהתוכניתטר/ 2589ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'. קביעת הוראות בניה.07/07/2005
טירהתוכניתטר/ 2527שינוי יעוד מש.צ.פ.: למגורים ג', לדרך משולבת, לשביל. קביעת הוראות בניה.13/09/2005
עמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 7שינוי בגבולות השטח המיועד למגורים בנח' חקלאית,ללא שינוי בשטח הכולל המיועד למגו29/09/2005
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 3אקספורט הדרי השרון, שינוי ממגורים א',למגורים מיוחד,ש.פ.פ.,הגדלת מס' יח"ד,קומו24/07/2005
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 18הקטנת קו בנין צדדי דרומי, תוספת שטח עיקרי, שינוי גובה מרתף.07/07/2005
לודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 378ניקוז של רשות ניקוז איילון.
לודתוכניתלד/ 167שינוי מחקלאי לתעשיה, לדרך חדשה וש.צ.פ. ביטול דרך קיימת ליעוד אזור בית קברות.
גזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 378/ 1תכנית פיתוח נחל גזר.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 386שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחרי מיוחד לגן אירועים.12/07/2007
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 218/ אמרכז שירותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים (השפד"ן) מתקן לטיפול תרמי.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 36/ א/ 2תכנית מתאר ארצית - שינוי מס' א2 - למתקני תקשורת קטנים וזעירים - ! נגנזה !
כפר סבאתוכניתתממ/ 3/ 67תממ/ 3/ 67: קביעת גבולות לאזור תחזוקה ותפעול עפ"י תמא/ 23/ א