ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005008 מתאריך 19/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לודתוכניתלד/ 801גני יער.01/11/2001
פתח תקוהתוכניתפת/ 1235/ 13תוכנית פת/ 1235/ 13
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 23תוכנית הר/ 1000/ 19/ 2325/09/2006
לב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ 2/ 22/ 9הגדלת מס' יחידות הדיור מ- 6 ל- 12 יח"ד.
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 4אזור תעשיה גן רווה, הגדלת זכויות בניה מ-%120 ל-155% .
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 36הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 402 עפ"י הוראות תמא/3,עסקי משולב:מסחר משרדים מגורים
טייבהתוכניתטב/ 3227שינוי מש.צ.פ ל:מגורים וש.צ.פ ללא שינוי בסה"כ שטחים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 76שינוי יעוד חלק מדירה לשטח מסחרי לחנות מספרה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 63/ 5קביעת אזור לש.צ.פ.שינוי ממגורים ב' לג',קביעת הוראות בדבר מס' יח"ד וקומות מותר.23/05/2006
רעננהתוכניתרע/ 1/ 220/ אשינוי משטח לבניין ציבורי וש.צ.פ. למגורים א'.
שורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 16חלוקת משק חקלאי לשני מגרשים, חלקה א - משק חקלאי, ומגרש למגורים א.14/06/2007
טירהתוכניתטר/ 2220/ 1ביטול חלק משטח ציבורי והמרתו לדרך משולבת.
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ יטקביעת זכויות והוראות בניה ותנאים להיתר בניה,שינוי בגודל מגרש מינימלי,בקוי בנין12/05/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 224שינוי קו בנין בחזית הצפונית, הגדלת: אחוזי בניה, יח"ד, מס' קומות,קביעת הוראות ב15/02/2007
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 178שינוי ממסחרי לש.צ.פ., ומש.ב.צ. למגורים א' מיוחד.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 330/ התוספת שטח עיקרי בקומה ב'.30/05/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1204/ 126הרחבת השימושים המותרים במסחר כולל ממכר פלאפל, לחנות בשטח 24 מ"ר.12/05/2009
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 32/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 33/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 499בית חד-משפחתי.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 213שינוי קו בנין בחזית צפונית ובמזרחית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות והגבלות בנ
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 62/ א/ 1החזרת מצב מגרשים למצבם הקודם ע"י שינוי מש.צ.פ למגורים,קביעת תנאים והוראות לבני04/09/2008
רחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 22תוספת לשטח העיקרי לדירה העליונה.12/12/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 10/ השינוי ממגורים ב' לשטח למוסד פרטי כגון:בית אבות, בית חולים גריאטרי, דיור מוגן.
נתניהתוכניתנת/ 750/ 25/ אשינוי ממגורים ב' לב' מיוחד,תוספת יח"ד,קומות,שטחי בניה,הבלטת מרפסות מעבר לקו בנ12/01/2006
רחובותתוכניתרח/ 401/ 3/ 2/ אשינוי יעוד קרקע משטח מסחרי מיוחד, דרך ושצ"פ לאזור מגורים16/05/2012
טייבהתוכניתטב/ 3205אולם חתונות בקומת מרתף, חניה ציבורית.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 14/ אמלון פארק.שינוי מש.פ.פ. ומש.צ.פ. למלונאות.יצירת מגרשי השלמה למלון.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 26/ הקביעת שימושים נוספים לחלקה ביעוד ש.ב.צ.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 13/ 20מתן זכות מעבר לרכב בש.צ.פ. לחלקה 181.25/06/2006