ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005009 מתאריך 09/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 568פארק תעסוקה.
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 14ישרש29/09/2005
נתניהתוכניתנת/ 537/ 30שכ' בן גוריון הקמת שני מבנים על חלקה, שינוי יעוד לאזור מגורים רב קומות.31/08/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 11/ א/ 13שינוי ממגורים ב' לש.צ.פ. קביעת זכות מעבר להולכי רגל וכלי רכב בש.צ.פ.17/07/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 15תכנון מחדש למגרשים 5001 ו- 5004 בצורן25/09/2008
אלעדתוכניתאל/ 195/ 9תיקון טעות סופר - מינימלי במקום מירבי.03/11/2005
טייבהתוכניתטב/ 3151חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי, הריסת המסומן להריסה.28/08/2006
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 201שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת אחוזי בניה.13/09/2005
נתניהתוכניתנת/ 368/ 6/ ג/ 19שינוי מאזור תעשיה א' לאזור תעסוקה.תוספת קומות+גג מעל קומת מסחר גבוהה הגד תכסית13/09/2005
רחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 3/ 1שינוי מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים א' מיוחד, קביעת מס' יח"ד 4 יח"ד למגרש.28/11/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 176/ 18/ 2שינוי תקן חניה13/09/2005
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
הוד השרוןתוכניתהר/ 163/ 10קביעת: אזור מגורים ב' מיוחד,ש.צ.פ. הרחבת דרכים קימות,קביעת הוראות לפתוח הש.צ.פ17/08/2005
תוכניתגז/ 436הרחבת רצועת מסילת ברזל קיימת בקטע החיבור נתב"ג - לוד.19/03/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 109/ 11הרחבת דירות קיימות. תוספת: זכויות בניה, יחידות דיור, קומות.29/09/2005
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 22מתחם בנימין יעקב
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 15/ אמתחם בית הפועלים
רעננהתוכניתרע/ 1/ 541שינוי משטח בנין ציבורי למגורים ב' דמוי א', קביעת: מס' יח"ד, זכויות בניה, בינוי24/07/2005
נתניהתוכניתנת/ 554/ 14תוספת שטחים עיקריים, הקטנת קו בניין קדמי, תוספת קומות, קביעת הוראות בניה.17/08/2005
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 218/ אמרכז שירותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים (השפד"ן) מתקן לטיפול תרמי.
תוכניתתממ/ 3/ 58תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 58 - א. ת. קשת
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.18/12/2006