ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2005024 מתאריך 30/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 9/ 48תוספת יח"ד, תוספת קומה, קביעת קווי בנין22/08/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1201/ 77הגדלת מס' יח"ד עפ"י תב"ע, תוספת קומה, הבלטת מרפסת שמש.
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1210/ 51הגדלת מספר יחידות הדיור19/06/2005
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ מק/ 1/ 1/ 372שינוי קו בנין לפי מצב קיים31/08/2006
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ מק/ 238/ 6שינוי בקווי בנין למגרש ללא שינוי בסה"כ השטחים המיועדים לבנייה.31/10/2005
חוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ מק/ 45/ 2/ 1שינוי חלוקת השטחים המותרים לבניה בין אזור תעשיה לאזור מבני משק
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 6/ 89תוספת יח"ד ללא תוספת שטחי בניה, שינוי קו בניין19/09/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ מק/ 572/ 4איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים30/10/2006
נתניהתוכניתנת/ מק/ 800/ 79הקטנת קווי בנין, הגדלת תכסית07/09/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ מק/ 572/ 5איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, שינוי בהוראות19/09/2005
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 184שיפור תנועה בככר ע"י הרחבת דרך בתוואי מאושר בסמכות מקומית05/01/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 346/ 36שינוי בקו בניין הקבוע22/08/2005
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ 12הוספת יח"ד אחת ללא תוספת שטח31/07/2005
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 149/ אתכנית איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים בסמכות ועדה מקומית13/11/2005
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ מק/ 1/ 1/ 384שינוי קו בנין אחורי למגרש בלבד25/12/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 548/ 8תוכנית איחוד וחלוקה בהסכמה15/04/2007
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ ב/ 1/ א/ 1איחוד חלקות בהסכמת הבעלים19/09/2005
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 14/ כבשינוי בקו בנין צדדי:צפוני, דרומי31/07/2005
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 22/ יזהגדלת מספר יח"ד, קביעת בינוי05/01/2006
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 485קביעת בינוי הוספת יחידות דיור23/08/2006
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 196שינוי קוי הבניין והתאמתם לבניין הקיים בלבד.16/04/2008
טירהתוכניתטר/ מק/ 5093שינוי יעוד מש.צ.פ לאזור מגורים19/11/2007
גזרתוכניתגז/ מק/ 28/ 35שינוי בקו בנין צדדי עבור בית כנסת
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 10/ אאיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע07/02/2006
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 16שינוי בקווי בנין, הוספת יחידות דיור, שינוי הוראות בדבר בינוי, בדבר גודל שטח22/08/2005
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ מק/ 598/ 102/ 5שינוי מרווחים צידיים במבננים.22/08/2005
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ מק/ 338שינוי יעוד מגרשים ממגורים לציבורי ומציבורי למגורים ללא שינוי בשטח14/01/2007
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ מק/ 5035קביעת קו בניין אחורי, ניוד זכויות בנייה31/07/2005