ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005010 מתאריך 24/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 10להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.04/09/2007
טייבהתוכניתטב/ 2927תוכנית טב/ 2927
רמלהתוכניתלה/ 160/ 24קביעת הוראות בינוי לדיור מוגן/בית אבות הכוללות: קווי בניין,שטחי בניה.04/09/2007
דרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 9/ א/ 4המרת יעוד קרקע, קביעת: שימושים ותכליות,זכויות בניה,איחוד וחלוקה מחדש- במתן16/05/2012
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4137איחוד מגרשים 623 ו-837 וחלוקתם מחדש ל2 מגרשים.שינוי מחקלאי למגורים עם משקי עזר17/07/2006
טירהתוכניתטר/ 2264/ 1ביטול דרך קיימת, המרת דרך קיימת לחניה צבורית,הוספת דרך, קביעת חזית מסחרית.
טירהתוכניתטר/ 2496ביטול חניה ציבורית והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך משולבת.
טירהתוכניתטר/ 2398/ 2ביטול שביל והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2629המרת חלק מדרך לשטח מגורים ג', קביעת קו בניה אחורי, קביעת המבנים הקיימים והריסת
טירהתוכניתטר/ 2642הקטנת כביש דרומי וחלק למגורים ג',פתיחת שביל בצד צפוני,ביטול כביש והמרתו למג' ג
חבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 12החלפת שטחים מש.פ.פ. למגורים ודרך ומבעלי מקצוע לדרך מגרש 27, 82.
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 4/ 2תוספת אחוזי בניה במגרשים המיועדים למסחר ומגורים מעורב.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 66/ אשינוי מאזור מגורים בצפיפות בינונית למגורים ג' לש.צ.פ. לש.ב.צ. ולדרך חדשה .
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 66/ בשינוי ממגורים בצפיפות בינונית למגורים ג' ולש.צ.פ.06/08/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 66/ גתוכנית בניין עיר פת/ 1268/ 66/ ג.22/08/2012
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 19יעוד לבנייני ציבור על חשבון דרך שצ"פ ומתקנים הנדסיים25/06/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי