ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2005005 מתאריך 14/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2439.
טייבהתוכניתטב/ 2747שינוי יעודי קרקע20/11/2006
טייבהתוכניתטב/ 2707.
טייבהתוכניתטב/ 2704.
טייבהתוכניתטב/ 2593/ ג/ 3.
טייבהתוכניתטב/ 2771.
טייבהתוכניתטב/ 2731.
טירהתוכניתטר/ 2425.
נתניהתוכניתנת/ 547/ 3שכונת בן ציון11/07/2011
פתח תקוהתוכניתפת/ 1255/ 9מגורים ב' - בית אבות נוה שלו.20/03/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1151/ 24.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 116/ השטח למבני ספורט וש למוסדות, הקמת קריית חינוך.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3155.
טייבהתוכניתטב/ 2877תוכנית טב/ 2877
טירהתוכניתטר/ 2476תוכנית טר/ 2476
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 20פיצול נחלה. צור-משה.26/02/2007
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 48/ גתוכנית הצ/ 2/ 1/ 48/ ג09/12/2008
טייבהתוכניתטב/ 2936קביעת חזית מסחרית על המגרש.העלאת אחוזי בניה ל - 39% בקומה30/11/2006
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 6/ 3תוכנית ק/ 6/ 3
טייבהתוכניתטב/ 2932שינוי יעוד משטח בנייני ציבור ומאזור מגורים ד' לשטח ציבורי פתוח08/11/2010
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 89/ אשינוי משטח חקלאי, דרכים וש.צ.פ למגורים א' מיוחד, ב', מסחר, ש.ב.צ, ש.צ.פ.04/09/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 163תוכנית מש/ 7/ 1/ 163
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 7/ אאזור תעסוקה בית יהושע25/11/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
טירהתוכניתטר/ 2530תוכנית טר/ 2530
טירהתוכניתטר/ 2531תוכנית טר/ 2531
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 177תוכנית הצ/ 2/ 1/ 177
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 139/ דשינוי ביעודי קרקע24/09/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 189שינוי קוי בנין בחזית צפונית, מזרחית, מערבית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וז24/09/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 190קביעת קו בנין בחזית מזרחית, צפונית, מערבית ודרומית, הגדלת מס' יח"ד, ומס' קומות24/10/2007
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 49הרחבת שביל והסדרת גישה למגרשים: שינוי יעוד מש.צ.פ. ומגורים א' לדרך משולבת....
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3341שינוי יעוד חלק מדרך קיימת לשביל ולמגורים ג', אחוד וחלוקה בהסכמה, קביעת הוראת ב
טייבהתוכניתטב/ 3097חלוקת מגרש לשני מגרשים.העלאת אחוזי בניה, הקטנת קו בנין, קביעת הוראות בניה.
טייבהתוכניתטב/ 3093שינוי יעוד מחניה ציבורית לש.צ.פ. וש.פ.פ, קביעת הוראות בניה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 186שינוי שטח ש.צ.פ. למגורים ג',שינוי ממגורים ג' לדרך,הגדלת אחוזי בניה,שינוי יח"ד
טייבהתוכניתטב/ 3143הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קו בנין קדמי, הגדלת מס' קומות, רביעת הוראות בניה.