ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005012 מתאריך 21/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 16שינוי יעוד חלקה ממגורים ב' למעורב מסחר ומגורים.28/08/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 11/ 1תחנת תדלוק ושרותי דרךמדרגה ג'.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 212שינוי שטח מגרש מינימלי,שינוי קוי בנין,חלוקת מגרש 9 לשני מגרשים,הגדלת אחוזי בני23/01/2008
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 206/ 3שינוי יעוד מגרש צ-2 משטח לבנין ציבורי למגורים א'.24/12/2006
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 44/ 4שינוי יעוד מגרש משטח לבניין ציבורי למגורים א' ושביל ציבורי.30/04/2007
רעננהתוכניתרע/ 1/ 553תוספת שטח עיקרי וקביעת שטחי שירות, קביעת בינוי, שינוי קו בנין קדמי דרומי.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 46שינוי מחקלאי למגורים א' ופתיחת דרכים חלוקת מגרשים בהסכמה
רעננהתוכניתרע/ 2005/ זתוספת לשטחי בניה עיקריים בבנין מגורים קיים.05/08/2010
טירהתוכניתטר/ 2576/ 1שינוי מחקלאי למגורים ג', משטח חקלאי לדרך, קביעת הוראות בניה.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5144איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ממגורים 2 למגורים א',ממגורים 2 לדרך,מדרך לשצפ.30/01/2007
נתניהתוכניתנת/ 750/ 30תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת שחיה, מי ערד.
נתניהתוכניתנת/ 553/ 21תוספת בניה בקומה 10 לדירה בחזית המערבית בבנין טורי קיים.הפיכת קומת הגג לדירה.
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לבקביעת זכויות בניה והוראות לבינוי.26/02/2007
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 34שינוי שטח מגורים בנחלות לשטח משקי עזר.04/12/2008
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 32שינוי יעוד שטח מגורים ומשקי עזר לשטח מגורים בנחלות.04/12/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 269/ אשינוי יעוד מחקלאי לאזור תעשיה מלאכה ותעסוקה.
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 10שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר מגורים.19/09/2007
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 20הגדלת שטח הבניה המותרים בקומה אחת+45 מ"ר מבני עזר. הגדלת ה-0.00 של הבניין.
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 87הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים העיקריים וע"י כך שינוי גודל דירה15/02/2007
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 27הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים עירקריים וע"י כך שינוי גודל דירה21/09/2006
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 81שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת קומה חלקית,הקטנת קו בנין למרפסות בלב23/10/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי