ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005014 מתאריך 18/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 10/ 2.
חוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 9/ אלשנות יעוד מחקלאי ל"חקלאי מיוחד" לצורך הקמת בית ספר לרכיבה.02/04/2008
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 303/ 2תוכנית זמ/ 303/ 2
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6163הסדרת גישה למגרשים, קביעת שטחים להשלמה.12/12/2007
גזרתוכניתגז/ 64/ אגן לאומי - תל גזר
גזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 22אורחן שעלבים מערב, תחנת עזרה ראשונה ומקום תפילה, תחנת תדלוק.
לודתוכניתלד/ 213/ 4שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים א' למסחרי.02/04/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 34מאזור מגורים א' מיוחד לאזור מגורים ב' ולאזור מגורים ג' מיוחד.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 31לקבוע מסגרת תכנונית להקמת מתחם עסקים משולב בתחנת תדלוק קיימת.דנמרק,ז'בוטנסקי.
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 11/ זתחנת שאיבה לביוב M 0 יעוד השטח להקמת התחנה במסגרת פרויקט קו המאסף המזרחי שפדן29/09/2005
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2007/ אשינוי יעוד השטח מתעשיה וחקלאות לשטח למסחר ומשרדים, רח' העצמאות.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 18/ בשינוי יעוד:קרקע מש.צ.פ לדרך משולבת לש.ב.צ.ממגורים א' לא' מיוחד,חלוקת מגרש בהסכ08/12/2005
רמלהתוכניתלה/ 170/ 3קביעת יעודי השטחים,שינוי מאזור מגורים א' לא' מיוחד,לבניני ציבור,לש.פ.פ,לת.תדלו
נתניהתוכניתנת/ 548/ 29/ אהגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות, הגדלת יח"ד, שינוי הוראות בינוי וקווי בניין.08/11/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 39ממגורים ב' לש.ב.צ. ביטול דרך ללא מוצא ושינוי למגורים וש.צ.פ, ממגורים ב' לש.פ.פ
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 26הגדרת שטח "למתקנים הנדסיים" כוללת הגדרת זכויות בניה.27/11/2007
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 18הגדלת מס' יח"ד, הגדלת אחוזי הבניה, הגדלת מס' הקומות, שינוי בקו בנין אחורי.08/12/2005
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.26/11/2012
עמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 3שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים25/07/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי