ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005022 מתאריך 06/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 19.
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 4/ 1תיקון טעות סופר
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 44שינוי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 381שינוי ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד וזכויות בניה לשטח עיקרי,קביעת שטחי ש31/07/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 7/ גשינוי יעוד ממגורים ב' לש.ב.צ. תוספת קומות קביעת מס' יח"ד,קביעת מרתף חניה,הריסת23/01/2008
נתניהתוכניתנת/ 552/ 23/ 1שינוי תקן החניה וקביעת כמות החניות הנדרשות למגורים,הוספת תכלית חניה תת קרקעית.
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 26/ 1קביעת מגרש להרחבת רח' סמילנסקי, הגדלת שטחים עיקריים המותרים בתחום התכנית.15/02/2007
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 39פיצול משק 29 בצור משה, משטח מגורים חקלאי למגורים א'.12/12/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 119הגדלת שטח עיקרי במגרש, הגדלת שטח קומת קרקע.
דרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 18תוספת זכויות בניה, הגדלת אחוזי התכסית, קביעת הוראות להריסה.28/06/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 48הגדלת שטח עיקרי במגרש, הגדלת שטח עיקרי בקומת קרקע ללא הגדלת תכסית.28/04/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 237תכנית שינוי מתאר מש/ 7/ 1/ 23706/08/2012
נתניהתוכניתנת/ 552/ 44שינוי ממגורים ז' לז' מיוחד, תוספת יח"ד,תוספת קומות,תוספת שטחי בניה,הבלטת מרפסו26/02/2007
נתניהתוכניתנת/ 229/ 76תוספת שטח עיקרי בקומה חמישית, שינוי קוי בנין צדדי דרומי וצדדי צפוני.11/09/2007
נתניהתוכניתנת/ 552/ 43שינוי ממגורים ז' למגורים מיוחד,הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות,הגדלת מס' יח"ד04/09/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ 21/ 1הוספת שטח עיקרי בקומה לזכויות הבניה בקומות א,ג,ו-ה בלבד,לצורך סגירת מרפסות.11/09/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 1230/ 67ביטול הרחבת דרך תוך הסדרת הצומת.02/04/2008
נושאמחוז מרכזנושא כללי